Λεκτικά συντάγματα στον νομικό λόγο των τραπεζικών συμβάσεων: θέματα ασυνέπειας στην ορθογραφία
Katerina T. Frantzi, Konstantina Vadasi

Abstract
Η εργασία αυτή έχει ως θέμα τη διαπίστωση ασυνέπειας σε θέματα ορθογραφίας που αφορούν τη γραφή των λεκτικών συνταγμάτων.Η ασυνέπεια στην ορθογραφία αποτελεί ένα πολύ βασικό ζήτημα αφού μπορεί να προκαλέσει προβλήματα στη μετάφραση και στην επικοινωνία γενικότερα. Εντοπίζεται μάλιστα σε έναν αριθμό ελληνικών λεξικών και γραμματικών. Οι ασυνέπειες αυτές μπορούν να εντοπιστούνκαι στις Ειδικές Γλώσσες / Γλώσσες για Ειδικούς Σκοπούς,στις οποίες η ανάγκη γιαχωρίς προβλήματα επικοινωνία είναι επιτακτική. Η μελέτηεστιάζει στην Ειδική Γλώσσα των Τραπεζικών Συμβάσεων, η επιλογή της οποίαςοφείλεται στη μεγάλη σημασία που παρουσιάζουν σήμερα τα οικονομικά και τραπεζικά θέματα και κατ’ επέκταση στην ανάγκη για ακρίβεια στην επικοινωνία των θεμάτων αυτών. Τα ερευνητικά ερωτήματα εφαρμόζονται στο BanCo, το δυναμικό σώμα κειμένων που αποτελείται από έγγραφα που αφορούν τραπεζικές συμβάσεις. Ηβασιζόμενη σε σώματα κειμένων μεθοδολογία εξασφαλίζει ακρίβεια και πληρότητα κατά την επεξεργασίατου γλωσσικού υλικού για τη διαπίστωσητου/των τρόπου/ων γραφής των λεκτικών συνταγμάτων.

Full Text: PDF     DOI: 10.15640/jflcc.v5n1a2